Support
Pacific Science
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

วันที่: 26-06-2017

 

1.ชำระสินค้ามูลค่ามากกว่า 5,000 บาทต่อหนึ่งใบส่งสินค้า 

2.ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ตามอัตราที่บริษัทกำหนดเรียกเก็บ

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อน

2.1 ชำระภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

2.2 ชำระภายหลังจาก 7 วัน ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 3% ของยอดที่ทำการชำระ

3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นแล้วในทุกกรณี

4.หากชำระเงินไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ 2.2 บริษัทจะไม่ทำการจัดส่งใบเสร็จให้จนกว่าจะได้รับการชำระเต็มจำนวน

ยอมรับเงื่อนไข