Support
Pacific Science
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 14   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
เพิ่มเมื่อ: 16/12/2016
รายละเอียด: NucleoSpin® gDNA Clean-up
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 16/12/2016
รายละเอียด: NucleoSpin® RNA Clean-up
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 16/12/2016
รายละเอียด: NucleoSEQ®
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 16/12/2016
รายละเอียด: NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 16/12/2016
รายละเอียด: NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 16/12/2016
รายละเอียด: NucleoSpin® RNA Clean-up XS
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 16/12/2016
รายละเอียด: NucleoMag® NGS Clean-up and Size Select
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 16/12/2016
รายละเอียด: NucleoTrap®
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 16/12/2016
รายละเอียด: NucleoTraP®CR
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 16/12/2016
รายละเอียด: NucleoSpin® gDNA Clean-up XS
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 16/12/2016
รายละเอียด: NucleoSpin® 8 PCR Clean-up
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 16/12/2016
รายละเอียด: NucleoSpin®  96 PCR Clean-up
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 16/12/2016
รายละเอียด: NucleoFast® 96 PCR Clean-up Kit
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 16/12/2016
รายละเอียด: NucleoMag® 96 PCR
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

1
 
 
 
 

Categories: 5   Page: 1/1

5

ชื่อหมวดหมู่สินค้า

RNA

รายละเอียด

RNA 

จำนวนสินค้า

0

เข้าดู

1826

เพิ่มเมื่อ

15/12/2016

4

ชื่อหมวดหมู่สินค้า

Genomic DNA

รายละเอียด

Genomic DNA 

จำนวนสินค้า

0

เข้าดู

1833

เพิ่มเมื่อ

15/12/2016

3

ชื่อหมวดหมู่สินค้า

Dye-terminator removal

รายละเอียด

Dye-terminator removal 

จำนวนสินค้า

0

เข้าดู

1564

เพิ่มเมื่อ

15/12/2016

2

ชื่อหมวดหมู่สินค้า

Gel extraction

รายละเอียด

Gel extraction 

จำนวนสินค้า

0

เข้าดู

1802

เพิ่มเมื่อ

15/12/2016

1

ชื่อหมวดหมู่สินค้า

PCR clean-up

รายละเอียด

PCR clean-up 

จำนวนสินค้า

0

เข้าดู

2063

เพิ่มเมื่อ

15/12/2016

1